Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) opublikował 12 grudnia 2019 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku. Zestawienie zostało przygotowane na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz informacji z bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego na temat terminowego wywiązania się przez organizacje z obowiązku sprawozdawczego.

Wykaz zawiera 8 798 organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów, które:

  • posiadają status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2019 roku,
  • w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • w terminie zamieściły w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe.

W wykazie zostały uwzględnione również organizacje, które do 30 listopada 2019 roku wykazały, że nieterminowe zamieszczenie sprawozdań za 2018 rok nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.

Najbliższa aktualizacja wykazu nastąpi w połowie stycznia 2020 roku. Wówczas z wykazu zostaną usunięte organizacje:

  • którym sąd rejestrowy w grudniu 2019 roku wpisał informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • które w grudniu 2019 roku straciły status organizacji pożytku publicznego lub zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do wykazu będą mogły zostać dopisane organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie sprawozdań za 2018 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.

 

Podstawa prawna

art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)

Źródło: Narodowy Instytut Wolności

Pin It

PROGRAMY DO ROZLICZEŃ PIT

Przekaż 1% z należnego podatku za 2019r


wpisując KRS 0000 518 797 .
 

 

Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2019 r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

  e-pity po prostu  

e-pity po prostu 

Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797 

 

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.

 

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

PROSIMY O UWZGLĘDNIENIE WSPARCIA NASZYCH DZIAŁAŃ STATUTOWYCH.

PITax Videoinfo

Jak przekazać jeden procent

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.