Stało się coś złego? Jesteś w trudnej sytuacji? Nie masz gdzie mieszkać ani za co żyć? Jesteś ofiarą przemocy albo masz kłopoty z dziećmi? Skorzystaj ze wsparcia – sprawdź, jak je uzyskać.

 

Korzyści

Zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie. Możesz dostać różnego rodzaju wsparcie, które dostosujemy do twojej sytuacji.

Pomoc społeczna nie tylko wspiera osoby i całe rodziny, które mają problemy, ale też zapobiega trudnym sytuacjom. Dowiedz się, jakie ma możliwości oraz co może dla ciebie i twojej rodziny zrobić.

Kto może skorzystać z pomocy społecznej

 • osoby z polskim obywatelstwem, które mieszkają i przebywają w naszym kraju,
 • cudzoziemcy, którzy mieszkają i przebywają w Polsce, a dzięki zezwoleniu mogą:
  • osiedlać się,
  • być rezydentem długoterminowym państw Unii Europejskiej (UE),
  • mieszkać przez określony czas:
   • jako uchodźca (z odpowiednim statusem),
   • w ramach ochrony uzupełniającej,
   • w ramach zgody na pobyt tolerowany,
 • obywatele państw członkowskich UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), którzy mieszkają i przebywają w Polsce,
 • ich rodziny, które mają tutaj prawo pobytu lub stałego pobytu.

Pomoc społeczną mogą dostać osoby i ich rodziny, których dotyczy:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długa lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • handel ludźmi,
 • macierzyństwo lub wielodzietność,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji – jeśli jesteś cudzoziemcem i masz w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku z określoną sytuacją (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach),
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, na przykład pożar, lokalna powódź, wypadek,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Co zrobić

 1. Złóż wniosek o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak złożyć wniosek. 
 2. O pomoc dla ciebie może też wystąpić:
  • twój przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzice, jeśli nie masz 18 lat),
  • inna osoba, jeśli się na to zgodzisz.

Ośrodek pomocy społecznej może ci przyznać pomoc z urzędu, o ile się na to zgodzisz.

Jak złożyć wniosek

 • osobiście,
 • pocztą.

Ile zapłacisz

Składanie wniosku o przyznanie pomocy społecznej jest bezpłatne.

Co zrobi ośrodek pomocy społecznej, kiedy dostanie twój wniosek

 1. Pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu twojego zamieszkania albo w miejscu stałego czy czasowego pobytu.
 2. Wywiad jest niezbędny – to podstawa do udzielenia pomocy, bez niego jej nie dostaniesz.
 3. Pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku, a w szczególnie pilnych sprawach – w ciągu 2 dni.
 4. Pracownik socjalny:
  • odbierze od ciebie dokumentację: zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu twojego oraz rodziny i ewentualnie inne dokumenty,
  • ustali sytuację osób, które powinny ci pomóc (rodzice lub dzieci),
  • wskaże sposób pomocy, której one tobie mogą udzielić,
  • ustali, czy masz uprawnienia do innych świadczeń z zabezpieczenia społecznego, a jeśli tak – to jakie. 

O co pyta pracownik socjalny

Wasza rozmowa pozwoli ocenić twoją sytuację życiową, ustalić jej przyczyny oraz twoje problemy i potrzeby.

Pracownik:

 • zapyta o sytuację twoją oraz osób, które wspólnie z tobą mieszkają i gospodarują, w tym o:
 • źródło dochodów,
 • sytuację zawodową,
 • stan zdrowia,
 • sytuację rodzinną,
 • stan majątku,
 • jeśli stwierdzi przemoc w rodzinie – wypełni formularz Pomoc Społeczna – Niebieska Karta i dołączy go do wywiadu.

Jeśli nie zgodzisz się na wywiad – nie dostaniesz świadczenia.

Co przygotować

Jeśli chcesz dostać pomoc, opowiedz pracownikowi socjalnemu o swojej trudnej sytuacji. Przygotuj:

 • dokument potwierdzający twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny),
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego książeczkę zdrowia,
 • dokumenty, które poświadczają twoje dochody:
  • decyzję, na podstawie której dostajesz:
   • rentę,
   • emeryturę,
   • świadczenie przedemerytalne,
   • zasiłek przedemerytalny,
   • emeryturę pomostową,
   • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
   • uposażenie w stanie spoczynku,
   • rentę socjalną,
  • dowód, że dostajesz świadczenie: ostatni odcinek renty, emerytury lub podobne dokumenty,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia, które dostajesz, bo jesteś:
   • zatrudniony,
   • pracujesz na umowę zlecenia, umowę o dzieło lub umowę agencyjną,
 • dokumenty, które potwierdzają stopień niepełnosprawności, czyli orzeczenie o:
  • niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności),
  • całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji (orzeczenie lekarskie orzecznika ZUS),
  • całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarskie orzecznika ZUS),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • inne dokumenty (zależnie od sytuacji twojej i rodziny), które mogą mieć wpływ na prawo do świadczeń, na przykład:
  • zaświadczenie lub oświadczenie o okresie zatrudnienia (okresach, za które płacono składki na ubezpieczenie społeczne, oraz o okresach nieskładkowych),
  • decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zaświadczenie z urzędu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, szkole wyższej, na kursach,
  • decyzja o:
   • uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną,
   • utracie statusu osoby bezrobotnej,
   • przyznaniu lub odmowie przyznania (wznowieniu, wstrzymaniu, utracie, pozbawieniu):
    • prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
    • świadczenia szkoleniowego,
    • stypendium,
    • dodatku aktywizacyjnego,
 • oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • decyzja ZUS o ustaleniu kapitału początkowego,
 • dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne – jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub jesteś rolnikiem,
 • decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne,
 • oświadczenie o stanie majątku,
 • dokumenty, które określają twój status – jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • inne dokumenty, o które poprosi pracownik socjalny.

Jeśli nie złożysz wymaganych dokumentów lub oświadczeń – nie dostaniesz świadczenia.

Ile będziesz czekać na pomoc

 1. Postępowanie zaczyna się, gdy pracownik przyjmuje twój wniosek lub gdy wniosek trafi do ośrodka pomocy społecznej. Załatwienie twojej sprawy odbywa się:
  • bez zbędnej zwłoki – w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku,
  • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku – jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.
 2. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej dostaniesz na piśmie. Wydaje ją ośrodek pomocy społecznej.

Jak możesz się odwołać

 • do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem ośrodka, który wydał decyzję,
 • w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Jaką pomoc możesz dostać

 • pieniężną,
 • niepieniężną.

Co to jest pomoc pieniężna

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy, na przykład na żywość, leki, opał, odzież,
 • zasiłek specjalny celowy dla osób o dochodach wyższych niż przyjęte kryterium dochodowe, na przykład na leki,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, 
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, 
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, 
 • wynagrodzenie dla opiekuna za opiekę, które przyznał sąd.

Kiedy dostaniesz pomoc pieniężną

Jeśli jesteś bezrobotny, ciężko chory, bezdomny, przydarzyło ci się nieszczęście lub jesteś w sytuacji wymienionej w sekcji Kto może skorzystać z pomocy społecznej, oraz jednocześnie: 

 • samotnie gospodarujesz i masz dochód do 701 zł (to „kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej”),
 • dochód na osobę w twojej rodzinie wynosi do 528 zł (to „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”),
 • dochód w twojej rodzinie nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (to „kryterium dochodowe rodziny”).

Jak ustalić dochód

Dochód to łączne przychody wszystkich członków twojej rodziny, które dostajecie w danym miesiącu.

Dochód wylicza pracownik socjalny, który przeprowadził z tobą rodzinny wywiad środowiskowy.

Aby ustalić, czy możesz dostać pomoc, weźmie pod uwagę dochód twój i dochód twojej rodziny.

 • Dochód podajesz z miesiąca, który poprzedza miesiąc złożenia wniosku, na przykład jeśli wniosek składasz w maju – podaj dochód z kwietnia.
 • Jeśli nie masz dochodu, bo straciłeś pracę czy prawo do świadczenia – podaj dochód z miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Sprawdź, co zmniejszy twój dochód

 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 • alimenty, które płacisz innym osobom.

Sprawdź, czego NIE wlicza się do twojego dochodu

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego, na przykład na opał, leki, żywność, odzież,
 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym albo motywacyjnym, którą masz na podstawie przepisów o systemie oświaty, na przykład stypendium szkolnego,
 • świadczenia w naturze, na przykład wartości otrzymanych rzeczy: żywności, odzieży, leków,
 • świadczenia, które dostajesz jako bezrobotny za prace społecznie użyteczne (na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 • świadczenia pieniężnego (ustawa z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych) i pomocy pieniężnej (art. 19 ust. 2 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, art. 7a ust. 2 ustawy z 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, art. 5a ust. 2 ustawy z 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, art. 10a ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz art. 10 ust. 2 ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych), 
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej (ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych),
 • dochodu z użytków rolnych do 1 hektara przeliczeniowego,
 • świadczenia wychowawczego (ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),
 • dodatku wychowawczego (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
 • świadczenia pieniężnego (art. 8a ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka),
 • świadczenia pieniężnego (art. 9 ustawy z 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski),
 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów (art. 31a ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów).

Co to jest pomoc niepieniężna – przykłady

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne, na przykład psychologiczne, rodzinne,
 • interwencja kryzysowa, na przykład natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, poradnictwo socjalne, schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, na przykład pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, na przykład dostosowana do rodzaju schorzenia i niepełnosprawności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Informacji o świadczeniach pomocy społecznej, zasadach ich przyznawania oraz wysokości udzieli ci pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej.

Jakie masz obowiązki

Wspólnie z pracownikiem socjalnym rozwiązuj swoją trudną sytuację życiową. Jeśli:

 • nie będziesz współdziałać,
 • jako osoba bezrobotna bez powodu odmówisz podjęcia pracy,
 • będziesz marnotrawić zasoby własne lub przyznane świadczenia,

ośrodek pomocy społecznej może:

 • nie przyznać ci pomocy,
 • ograniczyć ją,
 • całkowicie wstrzymać.

Świadczenia pomocy społecznej są uznaniowe. Wyjątkiem jest zasiłek stały, który dostaniesz, jeśli spełnisz określone warunki.

Dostaniesz zasiłek stały, jeśli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy,
 • jesteś osobą niezdolną do pracy z powodu wieku (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni),
 • twój dochód jest niższy niż kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej – jeśli jesteś osobą samotną,
 • twój dochód oraz dochód na osobę w rodzinie są niższe niż kryterium dochodowe na osobę w rodzinie – jeśli mieszkasz i gospodarujesz z rodziną.

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pin It

PROGRAMY DO ROZLICZEŃ PIT

Przekaż 1% z należnego podatku za 2019r


wpisując KRS 0000 518 797 .
 

 

Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2019 r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

  e-pity po prostu  

e-pity po prostu 

Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797 

 

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.

 

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

PROSIMY O UWZGLĘDNIENIE WSPARCIA NASZYCH DZIAŁAŃ STATUTOWYCH.

WYMAGAJĄ POMOCY

Więcej z tego działu

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.