Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Uroczysta inauguracja programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się 29 stycznia br.

– Gratuluję GUMed spektakularnego sukcesu. Gdański Uniwersytet Medyczny wykorzystał szansę, jaką dawała inicjatywa doskonałości, aby przeprowadzić rzetelną analizę mocnych i słabych stron uczelni. Państwa uczelnia została wyłoniona przez międzynarodowy zespół ekspertów, w którego skład weszli byli rektorzy czołowych europejskich uczelni, byli ministrowie oraz wybitni naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki – zauważył minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

GUMed to jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce,

uczelnia z dynamicznie i coraz intensywniej rozwijającymi się w ostatnich latach badaniami o charakterze interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym, często z istotnym udziałem współpracy międzynarodowej. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek badawczych. O konkurencyjności Uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej świadczy nowoczesna infrastruktura, tworzona w oparciu o wzorce z wiodących międzynarodowych ośrodków badawczych, a także wieloletnia współpraca z renomowanymi instytucjami naukowymi o dużym potencjale dalszego rozwoju. Uzyskanie statusu uczelni badawczej jest potwierdzeniem wiodącej pozycji GUMed w obszarze prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, jak również stanowi impuls do konkurowania z czołowymi ośrodkami w Europie i na świecie.

– Jesteśmy niezwykle dumni z odniesionego sukcesu, że jako jedyna uczelnia medyczna

uzyskaliśmy status uczelni badawczej

– podkreślił rektor GUMed prof. Marcin Gruchała. – To, że w pierwszej dwudziestce znalazły się aż cztery uczelnie medyczne dobrze świadczy o poziomie polskich nauk medycznych. Już dziś krajowa medycyna jest w znanym stopniu widoczna na arenie międzynarodowej, zarówno ze strony badawczej, jak również sukcesów klinicznych i dydaktycznych.

Zgodnie z założeniami projektu, Uczelnia zamierza zintensyfikować działalność naukową w trzech priorytetowych obszarach badawczych, do których należą: onkologia; kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularna. Tak sprofilowany zakres aktywności w realny sposób zapewni GUMed największe możliwości zwiększenia wpływu prowadzonej działalności naukowej na rozwój światowej nauki.

W ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Gdański Uniwersytet Medyczny zamierza

wspierać potencjał najwybitniejszych naukowców

oraz zespołów realizujących prace w zakresie obszarów uznanych za priorytetowe. Duże znaczenie odgrywają nowe rozwiązania organizacyjne, w szczególności rozwój struktur typu core facilities. Możliwość współpracy w jednym miejscu specjalistów z różnych dyscyplin, środowisk i krajów przyczyni się do wzmocnienia potencjału badawczego GUMed, a także wzrostu znaczenia i zasięgu oddziaływania badań realizowanych w Uczelni. Pracując nad mocnymi, rozpoznawalnymi osiągnięciami naukowymi, w szczególności w obszarze medycyny klinicznej (z naciskiem na możliwie szeroko rozumianą onkologię i kardiologię), GUMed umacniania efektywną współpracę wewnątrzuczelnianą pomiędzy najambitniejszymi klinicystami i nowocześnie funkcjonującymi badaczami z obszarów nauk podstawowych: biochemii, biologii molekularnej i genetyki.

– Kilka lat temu rozpoczęliśmy dyskusję nad tym, w jaki sposób prowadzić badania naukowe, aby były one efektywne. Punktem inicjującym zmiany i wyjście spoza naszych grup badawczych pojedynczo rozpatrywanych na rzecz większej współpracy była inicjatywa powołania Centrum Medycyny Translacyjnej w 2014 roku – mówił prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. nauki GUMed. – Dzięki zgromadzeniu w jednej przestrzeni najlepszego i najnowocześniejszego sprzętu, który służyć będzie nie konkretnym jednostkom, ale wszystkim pracownikom, którzy chcą realizować innowacyjne projekty naukowe, możemy optymalnie wykorzystać rozproszony potencjał poszczególnych grup badawczych w strategicznych dla Uczelni obszarach działalności badawczych i rozwojowych.

Również ściślejsza i bardziej dedykowana

współpraca z wiodącymi uczelniami z regionu

w sposób istotny większy szanse Uczelni w konkurencji o miejsca rankingowe na poziomach porównywalnych z pozycjami osiąganymi na arenie międzynarodowej w obszarze medycyny klinicznej przez partnerskie ośrodki z Glasgow, Utrecht czy Uppsali, uznane przez GUMed jako wzorcowe uczelnie odniesienia. Nie bez znaczenia jest modelowa współpraca Uczelni ze szpitalem klinicznym – Uniwersyteckim Centrum Klinicznym także w zakresie działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej.

– Z perspektywy ogólnopolskiej, wygrywając konkurencję z wieloma prestiżowymi uczelniami wyższymi wieloprofilowymi, osiągnięcia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wzbudzają szacunek i naukowy respekt – powiedziała Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. – Rozwój nauk medycznych i nauk o zdrowiu jest zawsze immanentnie związany z praktyką medyczną i leczeniem pacjentów. Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jak też środowisko naukowe Uczelni jest w pełni świadome tej współzależności – koegzystencji badań naukowych z praktyką medyczną.

Program zostanie wzmocniony reformą kultury organizacyjnej. Zostanie wdrożony program odciążający administracyjnie samych badaczy, dzięki czemu będą mieli

więcej czasu na badania.

W ramach prowadzonej w tym duchu digitalizacji i automatyzacji procesów administracyjnych powstanie nowe, dedykowane centrum administracyjne oraz nowy system zarządzania. W ramach poprawy możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych powstaną wzmocnione struktury Inkubatora oraz Akceleratora Innowacji.

Szansą na pomyślną realizację zadań jest powołanie w strukturach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Pierwszej Szkoły Doktorskiej z nowym programem kształcenia, zakładającym rekrutację również kandydatów z zagranicy. Umożliwi to dopasowanie oferty dydaktycznej do wymagań priorytetowych obszarów badawczych i łatwiejszy dostęp międzynarodowych doktorantów do ukierunkowanego na badania programu oferowanego w języku angielskim. Swoje działania Uczelnia zamierza skoncentrować na kompleksowym rozwoju nauki, dydaktyki i kadry akademickiej, w tym młodych naukowców, realizujących zadania z zakresu priorytetowych obszarów badawczych. Służyć ma temu równoczesne podniesienie jakości i umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej, jak również znaczący

wzrost udziału partnerów zagranicznych

w nauczaniu najzdolniejszych studentów i doktorantów GUMed.

Podczas uroczystości minister Gowin przekazał rektorowi GUMed prof. Marcinowi Gruchale symboliczną tabliczkę z logo Programu. Dzięki uzyskaniu statusu uczelni badawczej GUMed w latach 2020–2026 będzie otrzymywać zwiększoną o 10 proc. subwencję z budżetu centralnego, co łącznie przełoży się na kwotę około 100 mln zł, czyli 14,5 mln zł co roku przez 6 lat.

Pin It

PROGRAMY DO ROZLICZEŃ PIT

Przekaż 1% z należnego podatku za 2019r


wpisując KRS 0000 518 797 .
 

 

Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2019 r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

  e-pity po prostu  

e-pity po prostu 

Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797 

 

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.

 

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

PROSIMY O UWZGLĘDNIENIE WSPARCIA NASZYCH DZIAŁAŃ STATUTOWYCH.

WYMAGAJĄ POMOCY

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.